REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

Wypożyczane kajaki i akcesoria są własnością Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE, ul. Białobrzeska 54, 26-804 Stromiec.

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni kajaków Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on częścią umowy między wypożyczającym, a Biurem Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

 

1. Wypożyczane kajaki i akcesoria są sprawne technicznie i w takim samym stanie (umożliwiającym ponowne wypożyczenie) powinny zostać zwrócone do Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

2. Zaleca się, by wypożyczający sprawdził stan wypożyczanego sprzętu kajakowego, a wszelkie uwagi kierował niezwłocznie do przedstawiciela Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

3. Dodatkowym wyposażeniem każdego wypożyczonego miejsca kajakowego jest wiosło i kamizelka asekuracyjna. Opcjonalnie wypożyczający może skorzystać z wodoszczelnego etui, wodoszczelnego worka i siedziska dla dziecka.

4. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy kajakowe są organizowane we własnym zakresie przez wypożyczających i na ich własną odpowiedzialność oraz koszt.

5. Wypożyczający zobligowany jest do stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE dotyczących zasad korzystania ze sprzętu kajakowego i właściwego zachowania podczas jego użytkowania, a także do poleceń wydawanych przez służby do tego uprawnione.

6. Kajaki i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

7. Wypożyczającym nie przysługuje zwrot poniesionych opłat w przypadku wycofania się z udziału w spływie w trakcie jego trwania.

8. Odbiór i zwrot sprzętu kajakowego odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez uczestnika spływu i Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

9. W przypadku braku możliwości zwrócenia sprzętu kajakowego we wcześniej ustalonym terminie i miejscu zakończenia spływu, jego uczestnik winien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE, dzwoniąc pod numer tel.: +48 509 821 321.

10. W sytuacji, gdy wypożyczający samowolnie i bez wiedzy oraz zgody Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE przedłuży czas dysponowania kajakiem/-ami i akcesoriami, wówczas Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% ceny określonej w umowie wypożyczenia.

11. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego w umowie terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.

12. Ceny wypożyczenia miejsca w kajaku ustalane są indywidualnie i są zależne m.in. od ilości wypożyczanego sprzętu, czasu jego użyczenia i obranej trasy spływu.

13. Aby wypożyczyć kajak/-aki i akcesoria należy spełnić następujące warunki:
a) przedstawić aktualny dowód osobisty, paszport, legitymację lub prawo jazdy;
b) złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu;
c) być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
d) dokonać płatności przed rozpoczęciem spływu za całość usługi.

14. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt kajakowy od chwili wypożyczenia do czasu jego zwrotu.

15. Uczestnictwo w spływie osoby niepełnoletniej jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualnie spowodowane szkody. Uczestnictwo w spływie osoby niepełnoletniej jest również możliwe za pisemną zgodą opiekuna prawnego

16. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania ze sprzętu kajakowego zgodnie z przeznaczeniem;
b) niezwłocznego zgłoszenia do Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE informacji o problemach z korzystaniem ze sprzętu;
c) zaniechania samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części (chyba że za zgodą przedstawiciela Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE);
d) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego kajaka/-ów lub jego wyposażenia oraz akcesoriów (wynikłych z winy wypożyczającego);
e) zwrotu kosztów równoważnych cenie rynkowej nowego kajaka i akcesoriów w przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego sprzętu (bez względu na jego stopień amortyzacji).

17. Wypożyczający musi pamiętać, że uczestnik spływu winien płynąć w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.

18. Osoba wypożyczająca kajak i akcesoria ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.

19. W przypadku kradzieży wypożyczonego kajaka i akcesoriów, wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

20. Wypożyczający pokrywa równowartość skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego kajaka i akcesoriów, a także koszty naprawy, jeśli szkody powstały z winy uczestnika spływu i w trakcie trwania umowy wypożyczenia.

21. Wypożyczający musi pamiętać, że uczestnik spływu jest obowiązany przestrzegać odpowiednich zasad poruszania się po rzece.

22. Wypożyczający sprzęt kajakowy zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z jego użytkowaniem, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

23. Jeżeli przedstawiciel Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE uzna wypożyczającego za niewiarygodnego, może odmówić wydania sprzętu kajakowego bez podania przyczyny. Sytuacja taka jest dopuszczalna również, kiedy wypożyczający nie chce podporządkować się zasadom niniejszego regulaminu lub stwarza zagrożenie dla innych osób. Odmowa wypożyczenia sprzętu może również nastąpić jeśli, wypożyczający będzie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, środków odurzających, albo zachowuje się agresywnie.

24. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu kajakowego z winy wypożyczającego/uczestnika spływu.

25. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników spływu oraz za spowodowanie przez nich szkód na rzecz innych osób, firm i wszelkich innych podmiotów.

26. Wypożyczający sprzęt kajakowy/uczestnik spływu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

27. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestnika spływu.

28. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (m.in. kradzieże, uszkodzenie, dewastacje (w tym wywołane siłami natury), jakim mogłyby ulec elementy majątku (np. samochody) pozostawione w miejscach zbiórek (lub w ich pobliżu) przez uczestników spływów.

29. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca planowanego rozpoczęcia lub zakończenia spływu oraz odwołania wypożyczenia sprzętu, w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

30. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu.

31. Wypożyczający oświadcza, że uczestnik spływu korzystający ze sprzętu Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE wyraża zgodę na możliwość wykorzystania swojego wizerunku w kampanii promocyjno-informacyjnej Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE. Wypożyczający/uczestnik spływu ma prawo odstąpić od tej zgody składając stosowne oświadczenie najpóźniej w chwili zawarcia umowy wypożyczenia.

32. Wypożyczający sprzęt kajakowy zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.