REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

Wypożyczane rowery i akcesoria są własnością Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE, ul. Białobrzeska 54, 26-804 Stromiec.

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z mobilnej wypożyczalni rowerów Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on częścią umowy między wypożyczającym, a Biurem Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

 

1. Wypożyczane rowery i akcesoria są sprawne technicznie i w takim samym stanie (umożliwiającym ponowne wypożyczenie) powinny zostać zwrócone do Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

2. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.

3. Zaleca się by wypożyczający sprawdził stan wypożyczanego sprzętu rowerowego, a wszelkie uwagi kierował niezwłocznie do przedstawiciela Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

4. Dodatkowym wyposażeniem każdego roweru jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci zapięcia. Rowery wyposażone są również w dzwonek, oświetlenie (tył – przód), błotniki i bagażnik.

5. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie organizuje wycieczek rowerowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt rowerowy. Wycieczki rowerowe są organizowane we własnym zakresie przez wypożyczających i na ich własną odpowiedzialność oraz koszt.

6. Wypożyczający zobligowany jest do stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE dotyczących zasad korzystania ze sprzętu rowerowego i właściwego zachowania podczas jego użytkowania, a także do poleceń wydawanych przez służby do tego uprawnione.

7. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). Najlepiej zrobić to co najmniej dzień przed realizacją.

8. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE pobiera opłatę za dostarczenie roweru/-ów do wypożyczającego. O wysokości opłaty Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE informuje wypożyczającego podczas rezerwacji sprzętu. Jej wysokość jest zależna od odległości, na którą należy przetransportować rower/-y.

9. Wypożyczanie i zwrot rowerów i akcesoriów odbywa się w miejscu wskazanym w umowie wypożyczenia lub w miejscu wskazanym przez wypożyczającego w przypadku dowozu/odbioru sprzętu przez Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

10. W przypadku braku możliwości zwrócenia sprzętu rowerowego we wcześniej ustalonym terminie i miejscu wypożyczający winien niezwłocznie poinformować o tym Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE, dzwoniąc pod numer tel.: +48 509 821 321.

11. W sytuacji, gdy wypożyczający samowolnie i bez wiedzy oraz zgody Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE przedłuży czas użytkowania roweru/-ów i akcesoriów, wówczas Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% ceny określonej w umowie wypożyczenia.

12. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego w umowie terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.

13. Ceny wypożyczenia roweru/-ów ustalane są indywidualnie i są zależne m.in. od ilości wypożyczanego sprzętu, czasu jego użyczenia oraz ewentualnego dowozu/odbioru z miejsca wskazanego przez wypożyczającego.

14. Aby wypożyczyć rower i akcesoria należy spełnić następujące warunki:

a) przedstawić aktualny dowód osobisty, paszport, legitymację lub prawo jazdy;
b) złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu;
c) być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
d) dokonać płatności z góry za całość usługi.

15. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt rowerowy od chwili wypożyczenia do czasu jego zwrotu.

16. Korzystanie ze sprzętu rowerowego Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualnie spowodowane szkody. Korzystanie ze sprzętu rowerowego przez osoby niepełnoletniej jest również możliwe za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

17. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
b) niezwłocznego zgłoszenia do Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE informacji o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
c) zaniechania samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części (chyba, że za zgodą przedstawiciela Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE);
d) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia oraz akcesoriów (wynikłych z winy wypożyczającego);
e) zwrotu kosztów równoważnych cenie rynkowej nowego roweru/-ów i akcesoriów w przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego sprzętu (bez względu na jego stopień amortyzacji).

18. W przypadku pozostawienia roweru bez opieki wypożyczającego, należy zabezpieczyć go przed kradzieżą za pomocą dostarczonego zapięcia.

19. Osoba wypożyczająca rower i akcesoria ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.

20. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru/-ów i akcesoriów, wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE.

21. Wypożyczający pokrywa równowartość skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego roweru i akcesoriów, a także koszty naprawy sprzętu rowerowego jeśli szkody powstały z winy użytkownika i w trakcie trwania umowy wypożyczenia.

22. Wypożyczający musi pamiętać, że rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego i winien przestrzegać określonych zasad poruszania się po drogach.

23. Wypożyczający sprzęt rowerowy zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

24. Jeżeli przedstawiciel Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE uzna wypożyczającego za niewiarygodnego, może odmówić wydania sprzętu rowerowego bez podania przyczyny. Sytuacja taka jest dopuszczalna również, kiedy wypożyczający nie chce podporządkować się zasadom niniejszego regulaminu lub stwarza zagrożenie dla innych osób. Odmowa wypożyczenia sprzętu może również nastąpić, jeśli wypożyczający będzie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, środków odurzających, albo zachowuje się agresywnie.

25. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest odpowiednio wczesne uzgodnienie z Biurem Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE terminu oraz ilości rowerów.

26. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu rowerowego z winy wypożyczającego/użytkownika roweru.

27. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie wypożyczającego a także innych użytkowników, którym wypożyczający udostępnił sprzęt oraz za spowodowanie przez nich szkód na rzecz innych osób, firm i wszelkich innych podmiotów.

28. Wypożyczający sprzęt rowerowy/użytkownik roweru zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

29. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru/-ów i akcesoriów z winy wypożyczającego/użytkownika z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci.

30. Biuro Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (m.in. kradzieże, uszkodzenie, dewastacje (w tym wywołane siłami natury), jakim mogłyby ulec elementy majątku (np. samochody) pozostawione w miejscach zbiórek (lub w ich pobliżu) przez wypożyczającego i innych użytkowników rowerów.

31. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu. Wypożyczający jest odpowiedzialny za to, komu ewentualnie udostępnia wypożyczony sprzęt, ze wszelkimi tego następstwami i konsekwencjami.

32. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą zobowiązane do zwrócenia wypożyczonego sprzętu.

33. Wypożyczający oświadcza, że użytkownik roweru korzystający ze sprzętu Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE wyrażą zgodę na możliwość wykorzystania swojego wizerunku w kampanii promocyjno-informacyjnej Biura Turystyki Aktywnej ODKRYJ ZAPILCZE. Wypożyczający/użytkownik roweru ma prawo odstąpić od tej zgody składając stosowne oświadczenie najpóźniej w chwili zawarcia umowy wypożyczenia.

34. Wypożyczający sprzęt rowerowy zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.